Rekrutacja


Lista osób zakwalifikowanych do IV etapu rekrutacji do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2022 r.

 • Bednarska Julia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Chętko Antoni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Durys Damian
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Dynderz Natalia
 • Politechnika Gdańska
 • Feret Ryszard
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Janocha Tomasz
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jarosz Wojciech
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Jedlińska Katarzyna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Jóźwiak Mariusz
 • Politechnika Łódzka
 • Kamrowska Daria
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kilanowska Zuzanna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Korab Maciej
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Korolko Patryk
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kościelna Aleksandra
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Kowalczyk Kamila
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Kruchelska Anastazja
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Kruszyńska Joanna
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Maurek Tomasz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Naszkiewicz Michał
 • Uniwersytet Opolski
 • Olszewski Jakub
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Pawłowski Michał
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Płaczek Katarzyna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Smoleń Justyna
 • Uniwersytet Warszawski
 • Stefaniak Jakub
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Śliwiński Jakub
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Świniarski Paweł
 • Politechnika Warszawska
 • Tyrka Marta
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Weichbrodt Wiktoria
 • Politechnika Wrocławska
 • Wieczorek Jan
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojna Waldemar
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zaremba Piotr
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zdybel Paweł
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Harmonogram rekrutacji do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2022 r.

12 maja 2022 r. – ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji, początek przyjmowania zgłoszeń.

Etap I
26 maja 2022 r. – ostateczny termin przesyłania przez kandydatów wymaganych dokumentów poprzez formularz zgłoszeniowy (klik!).
6 czerwca 2022 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.


Etap II
9 czerwca 2022 r. – sprawdzian on-line, w formie wypowiedzi pisemnej, przeprowadzany na zdalnej platformie
(dokładna data, godzina i inne szczegóły dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej).


Etap III
1-3 lipca 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne, w formie stacjonarnej w Warszawie* (godziny, dokładne miejsce rozmów oraz szczegóły ich dotyczące zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej)


Etap IV
16-18 września 2022 r. – szkolenie właściwe w formie stacjonarnej* (miejsce oraz szczegóły, w tym dokładne godziny szkolenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej), z zakresu przeprowadzania wizytacji obejmujące również trening interpersonalny – ocena umiejętności komunikowania, pozyskiwania informacji, występowania publicznego, autoprezentacji. Badanie i poszerzanie umiejętności z zakresu analizowania przepisów prawnych, syntezy uzyskanych informacji, formułowania wniosków i redagowania tekstów.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wydarzenia na zdalną w uzasadnionych przypadkach, o czym osoby zakwalifikowane do danego etapu zostaną poinformowane.


Zgłoszenia rekrutacyjnego należy dokonać poprzez odpowiedni formularz, w którym zgłaszający jest zobowiązany podać istotne dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, uczelnia, studiowane lub ukończone kierunki studiów wraz z informacją o uczelni oraz roku studiów, telefon kontaktowy, adres e-mail), a także CV i list motywacyjny. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności problemy techniczne z wypełnieniem formularza lub brak konta w domenie google.com) zgłoszenie może odbyć się poprzez wysłanie maila na adres: pka@psrp.org.pl wraz z niezbędnymi dokumentami (CV, list motywacyjny), danymi wymienionymi wyżej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (klik!)


Rekrutacja do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w szczególności ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Załącznika (całość dostępna pod adresem: https://www.pka.edu.pl). W skład Zespołu kwalifikującego kandydatów na podstawie czterech etapów rekrutacji wchodzą: Koordynator Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz pełnomocnik Przewodniczącego PKA do spraw współpracy z ekspertami studenckimi (przedstawiciel Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Ostateczną decyzję w przedmiocie wpisu kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etapy rekrutacji podejmuje Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres: pka@psrp.org.plWymagane dokumenty

List motywacyjny nieprzekraczający swoją objętością jednej strony A4

CV zawierające w szczególności dane kontaktowe (telefon, adres mailowy)

Wymagania wobec kandydatów
Formalne

Student co najmniej 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Perspektywa posiadania statusu studenta przez co najmniej kolejny rok akademicki, która powinna zostać wykazana w dokumentach aplikacyjnych

Wiedza

Wiedza merytoryczna dotycząca szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w aspektach dotyczących studentów

Znajomość podstawowych zagadnień organizacyjnych i prawnych funkcjonowania szkół wyższych w szczególności w zakresie toku studiów oraz praw i obowiązków studenta;

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu jakości kształcenia i zapewniania jakości kształcenia

Umiejętności

Umiejętność analizy i syntezy informacji

Umiejętność formułowania spójnej i poprawnej językowo wypowiedzi ustnej i pisemnej

Kompetencje miękkie

Komunikatywność;
Wysoka kultura osobista

Asertywność i skromność

Umiejętność pracy w zespole

Rzetelność, sumienność, terminowość

Umiejętność publicznego wypowiadania się

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowychDodatkowym atutem jest doświadczenie w działalności w organach uczelni podejmujących tematykę związaną z kształceniem i/lub zapewnianiem jakości kształcenia w aspekcie spraw studenckich.

Zakres obowiązków

Uczestnictwo w przeprowadzaniu ocen programowych w Uczelniach, wraz z zespołami oceniającymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Recenzowanie wniosków o zgodę Ministra na utworzenie kierunku studiów.

responsive devices

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zostać ekspertem ds. studenckich PKA?

Ekspertem ds. studenckich PKA może zostać każdy student co najmniej 2 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadający perspektywę kontynuacji studiów na następny rok akademicki. Poszukujemy osób o określonych umiejętności, wiedzy, zainteresowanych doskonaleniem własnych kompetencji. Sylwetkę kandydata przedstawiamy w zakładce “Rekrutacja”.

Czy wymagane jest doświadczenie
w działalności w samorządzie studenckim?

Działalność w samorządzie studenckim nie jest formalnym wymogiem uczestnictwa w rekrutacji. Aktywność w tym obszarze jest niewątpliwym atutem, doceniamy jednak również zaangażowanie w ramach innych organizacji, takich jak koła naukowe czy NGO.

Czy to jest praca?

Obowiązki studenta w związku z uczestnictwem w wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przygotowaniem raportu są określone w umowie o dzieło. Wynikające z umowy zobowiązania należy traktować poważnie

Czy można pogodzić obowiązki
związane z PKA ze studiami?

Członkami zespołu mogą zostać wyłącznie osoby posiadające status studenta. Obowiązki wynikające z realizacji powierzonych zadań wymagają poświęcenia uwagi oraz czasu. Umiejętność odpowiedniego zaplanowania swoich działań, podobnie jak w przypadku działalności w organizacjach studenckich, umożliwia rzetelne wykonywanie obowiązków.

Ile czasu zajmuje uczestnictwo w wizytacji
oraz przygotowanie raportu?

Wizytacje programowe prowadzone przez Polską Komisję Akredytacyjną trwają 2 dni, student uczestniczy w nich w pełnym wymiarze czasu. Praca wiąże się również z koniecznością wyjazdów dzień przed rozpoczęciem wizytacji, ponieważ wtedy odbywa się spotkanie zespołu oceniającego. Ponadto należy przeznaczyć odpowiedni czas na przygotowanie raportu powizytacyjnego.

Co należy do obowiązków eksperta ds. studenckich?

Obowiązkiem eksperta do spraw studenckich jest uczestnictwo w wyznaczonej wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wykonywanie czynności wynikającego z przyjętego podziału zadań. Istotne jest, aby po zakończeniu wizytacji sporządzony raport zawierał analizę opartą o perspektywę studentów ocenianego kierunku. Jednym z istotnych kryteriów jest funkcjonowanie systemu wsparcia, opieki i motywowania studentów. Ponadto eksperci prezentujący najwyższą jakość pracy uczestniczą w procesie opiniowania przez PKA wniosków o zgodę Ministra na utworzenie kierunków studiów, poprzez sporządzenie recenzji.

Czy szkolenie jest integralnym elementem rekrutacji?

Tak, szkolenie jest integralnym elementem rekrutacji. Ekspertem ds. studenckich można zostać dopiero po pozytywnej weryfikacja na ostatnim etapie rekrutacji, jaki jest właśnie szkolenie.

Czy wymagana jest znajomość języków obcych?

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna we współczesnym świecie, jednak w pracy eksperta ds. studenckich nie jest ona niezbędna. Wizytacje, a także proces sporządzenia raportu odbywa się w całości w języku polskim.

W jaki sposób eksperci ds. studenckich
doskonalą swoje kompetencje?

Istotnym aspektem jest szkolenie, stanowiące ostatni etap rekrutacji. Wówczas kandydaci poznają kryteria, którymi kierują się studenci podczas wizytacji, praktyczne elementy pracy w zespole oceniającym oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne. Eksperci ds. studenckich uczestniczą również w corocznych szkoleniach, a także indywidualnych rozmowach ewaluacyjnych. Ponadto studenci uczestniczą w cyklicznych spotkaniach i forach organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, których tematem przewodnim jest jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Ile razy można uczestniczyć w rekrutacji?

Nie ma limitu uczestnictwa w rekrutacji.

Niniejszym informujemy, iż:
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich,
- administratorami zebranych danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34 oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 18/16,
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji,
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679, 
- dane kandydatów na ekspertów będą przechowywane przez 6 miesięcy (w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji) lub do momentu zakończenia współpracy z PKA (w przypadku przyjęcia w poczet Ekspertów),
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe 
Ewentualne pytania w zakrsie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@pka.edu.pl