Polska Komisja Akredytacyjna


Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. PKA zajmuje się, zgodnie z dyspozycją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym m.in. dokonywaniem ocen programowych kierunków studiów oraz opiniowaniem wniosków Uczelni o zgodę Ministra na utworzenie nowych kierunków studiów.
Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Organami Komisji są: Przewodniczący, Sekretarz oraz Prezydium.
Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje.
Źródło: www.pka.edu.pl

Zespół ekspertów ds. studenckich

W ramach Polskiej Komisji Akredytacyjnej działa Zespół Ekspertów ds. studenckich. Za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu odpowiada Koordynator PSRP przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Celami, które realizuje się w zespole są: wymiana dobrych praktyk, sprawna organizacja pracy oraz wzajemne wsparcie w realizowanych działaniach . Eksperci ds. studenckich uczestniczą w corocznych szkoleniach, a także indywidualnych rozmowach ewaluacyjnych. Ponadto biorą oni aktywny udział w cyklicznych spotkaniach i forach organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, których tematem przewodnim jest jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.